نویسنده: محمدرضا مهرابی

ضرورت امروز روابط عمومی‌ها؛نیروهای متخصص و اندیشمند، ساز و کارهای علمی و رويکرد نقد تيزبينانه


دانلود مقاله به صورت word :

دانلود مقاله به صورت pdf :