به پاس همکاری و حمایت مجتمع فرهنگی مطبوعاتی شهرداری اصفهان

به پاس همکاری و حمایت مجتمع فرهنگی مطبوعاتی شهرداری اصفهان به عنوان اولين مشارکت کننده؛ نخستین گواهی صادرشده توسط كنفرانس تقديم جناب آقای دهانی، مدير محترم مجتمع شد.