دکتر رضا اسماعیلی

روابط عمومی اثربخش می‌بایست در محدودیت سیاست‌گذاری خود سرمایه‌سازی اجتماعی را هسته اصلی ارتباطات بداند تا سازمان، یک نهاد سرمایه‌ساز داشته باشد


دانلود متن خبر به صورت word :

دانلود متن خبر به صورت pdf :