نویسنده: بهمن توکلی فرد

روابط عمومی‌ها؛ متخصصان ارتباطی و استراتژیست های سازمان


دانلود مقاله به صورت word :

دانلود مقاله به صورت pdf :