کنفرانس ملی رویکردهای نوین روابط عمومی ایران


روابط عمومی الکترونيک در جامعه امروزی
۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۶

روابط عمومی ناب
۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۶

فرم نظرسنجی